Polityka Prywatności

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Polityka prywatności zostaje określona w celu ochrony prywatności użytkowników serwisu internetowego LabGSM, Klientów serwisu na odległość oraz pozostałych osób fizycznych pozostających w relacjach handlowych z LabGSM.

1.2Polityka prywatności LabGSM określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących użytkowników serwisu, klientów, w tym danych osobowych pozostawianych przez nich, a administrowanych przez administratora danych osobowych LabGSM.

1.3 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.4 LabGSM dokłada szczególnej staranności w zapewnieniu praw użytkownikom serwisu, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych poprzez serwis internetowy LabGSM dotyczących użytkowników. Dane osobowe użytkowników są właściwie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe użytkowników LabGSM zastrzegaich zabezpieczenie, aby były one chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przewłaszczeniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  1. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania z Serwisu, LabGSM zabezpiecza i przetwarza tylko niezbędne dane osobowe, na potrzebę świadczenia przez siebie usług.

2.2 Danymi niezbędnymi dla prawidłowego świadczenia usług są:

  1. dla zamówienia usługi sprzedaży, bądź wykonania usługi – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail,
  2. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi newslettera – adres e-mail,

2.3 Podanie jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla realizacji zamierzonego celu.

2.4 Użytkownicy mogą przeglądać Serwis, produkty w sklepie oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.5 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez LabGSM jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego, jak również w celach marketingowych związanych z profilem świadczonych przez siebie usług. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.6 Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie LabGSM czynności związane z zawartą z nabywcą umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

2.7 LabGSM zapewnia użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.8 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

2.9 Poufne informacje dotyczące użytkowników, w tym dane osobowe użytkowników są chronione przez LabGSM przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

  1. Ciasteczka (cookies)

3.1 LabGSM stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z serwisu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.